Sony Xperia XA1 Dual SIM - Pagtanggap ng mga tawag

background image

Pagtanggap ng mga tawag

Kung makakatanggap ka ng papasok na tawag kapag nasa sleep mode ang device o

naka-lock ang screen, magbubukas ang application ng telepono sa fullscreen na format,

na may icon ng SIM na nagsasabi kung para sa aling SIM ang tawag. Kung nakatanggap

ka ng isang papasok na tawag kapag aktibo ang screen, ipapakita ang papasok na

tawag bilang isang floating na pagpapaalam sa isang naka-minimize na window na

lumalabas sa itaas ng anumang screen na bukas, na may SIM1 o SIM2 na nagsasasabi

kung para sa aling SIM ang tawag. Kapag may dumating na ganoong pagpapaalam,

maaari mong piliing sagutin ang tawag at buksan ang screen ng application na telepono,

o maaari mong tanggihan ang tawag at manatili sa kasalukuyang screen.

Upang sumagot ng tawag kapag hindi aktibo ang screen

Kapag may tumatawag, i-drag pakanan ang .

Upang sagutin ang isang papasok na tawag kapag aktibo ang screen

Kapag may tumatawag, sa heads-up na pagpapaalam na lalabas sa itaas ng

screen, tapikin ang

SAGUTIN.

Sa halip na sagutin ang tawag, maaari kang pumunta sa screen ng pangunahing application

ng telepono sa pamamagitan ng pagtapik window ng heads-up na pagpapaalam. Gamit ang

paraang ito, makakakuha ka ng higit pang mga opsyon upang pamahalaan ang tawag.

Halimbawa, maaari kang magpasya na tanggihan ang tawag gamit ang isang mensahe.

Upang tanggihan ang isang tawag kapag hindi aktibo ang screen

Kapag may pumasok na tawag, i-drag pakaliwa ang .

75

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang tanggihan ang isang tawag kapag aktibo ang screen

Kapag may tumatawag, sa heads-up na pagpapaalam na lalabas sa itaas ng

screen, tapikin ang

TANGGIHAN.

Sa halip na tanggihan ang tawag, maaari kang pumunta sa screen ng pangunahing

application ng telepono sa pamamagitan ng pagtapik window ng heads-up na pagpapaalam.

Sa paraang ito, makakakuha ka ng higit pang mga opsyon upang pamahalaan ang tawag.

Halimbawa, maaari mong pagpasyahang tanggihan ang tawag sa pamamagitan ng isang

mensahe.

Upang i-mute ang ringtone para sa isang papasok na tawag

Kapag natanggap mo ang tawag, pindutin ang volume key.

Pagtanggi sa isang tawag gamit ang isang text message

Maaari mong tanggihan ang isang tawag gamit ang isang text message, na

awtomatikong ipinapadala sa tumawatag at iniimbak sa pag-uusap sa contact sa

Pagmemensahe.
Makakapili ka sa ilang paunang tinukoy na mensaheng available sa iyong device, o

maaari kang gumawa ng bagong mensahe. Maaari ka ring gumawa ng sarili mong mga

naka-personalize na mensahe sa pamamagitan ng pag-e-edit sa mga paunang tinukoy

na mensahe.

Upang tanggihan ang isang tawag gamit ang isang text message kapag hindi aktibo

ang screen

1

Kapag may dumating na papasok na tawag, tapikin ang

MGA OPSYON SA

PAGTUGON.

2

Pumili ng paunang tinukoy na mensahe o tapikin ang

Magsulat bago mensahe.

Upang tanggihan ang isang tawag gamit ang isang text message kapag aktibo ang

screen

1

Kapag may papasok na tawag, tapikin ang heads-up na window ng pagpapaalam

kung saan ipinapakita ang numero ng telepono o pangalan ng contact.

2

Tapikin ang

MGA OPSYON SA PAGTUGON.

3

Pumili ng paunang tinukoy na mensahe o tapikin ang

Magsulat bago mensahe.

Upang tanggihan ang isang pangalawang tawag gamit ang isang text message

1

Kapag nakarinig ka ng paulit-ulit na mga beep habang nasa tawag, tapikin ang

MGA OPSYON SA PAGTUGON.

2

Pumili ng paunang tinukoy na mensahe o tapikin ang

Magsulat bago mensahe.

Upang i-edit ang text message na ginagamit upang tanggihan ang isang tawag

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tawag, pumili ng SIM card, at pagkatapos

ay tapikin ang

Tanggihan ang tawag sa pamamagitan ng mensahe.

3

Tapikin ang mensaheng gusto mong i-edit, pagkatapos ay gawin ang mga

kinakailangang pagbabago.

4

Tapikin ang

OK.

76

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.