Sony Xperia XA1 Dual SIM - Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

background image

Sử dụng thiết bị của bạn làm ví

Bạn có thể dùng thiết bị để thanh toán hàng hóa mà không cần phải lấy ví tiền thật
của mình ra cũng như có thể quản lý tất cả các dịch vụ thanh toán ở cùng một chỗ.
Khi thực hiện thanh toán, hãy nhớ bật chức năng NFC trước khi bạn chạm thiết bị của
mình vào đầu đọc thẻ. Để biết thêm thông tin về NFC, hãy xem NFC trên trang 117.

Thanh toán thực hiện từ NFC chỉ được hỗ trợ khi thẻ SIM có kích hoạt NFC được lắp vào trong
khe 1 thẻ SIM. Đồng thời, dịch vụ thanh toán qua di động có thể không sử dụng được ở khu
vực của bạn.

122

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách quản lý các dịch vụ thanh toán

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Cài đặt > Thêm > Nhấn và thanh toán. Một danh sách các
dịch vụ thanh toán sẽ xuất hiện.

3

Quản lý các dịch vụ thanh toán theo ý bạn, ví dụ như bạn có thể thay đổi dịch
vụ thanh toán mặc định.

123

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.