Sony Xperia XA1 Dual SIM - Thêm thông tin liên hệ khẩn cấp và y tế

background image

Thêm thông tin liên hệ khẩn cấp và y tế

Bạn có thể thêm và sửa thông tin khẩn cấp trong ứng dụng Danh bạ. Bạn có thể nhập
chi tiết y tế, chẳng hạn như bệnh dị ứng và thuốc bạn đang sử dụng, cùng với thông
tin về người thân và bạn bè có thể liên hệ được trong trường hợp khẩn cấp. Sau khi
thiết lập, thông tin khẩn cấp của bạn có thể truy cập được từ màn hình khóa an toàn.
Điều này nghĩa là ngay cả khi màn hình được khóa, chẳng hạn như bằng PIN, hình
mở khóa hoặc mật khẩu, nhân viên cấp cứu vẫn có thể truy xuất thông tin khẩn cấp
của bạn.

80

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Quay lại màn hình chính của Danh bạ

2

Xem thêm tùy chọn

3

Tab liên lạc khẩn cấp và thông tin cá nhân cũng như y tế

4

Thông tin cá nhân và y tế

Cách nhập thông tin y tế của bạn

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào , sau đó nhấn vào .

2

Nhấn vào .

3

Sửa thông tin mong muốn.

Cách thêm liên lạc khẩn cấp mới

1

Từ Màn hình chính, nhấn vào rồi nhấn .

2

Nhấn , sau đó nhấn DANH BẠ > Thêm địa chỉ liên hệ.

3

Nhấn vào liên lạc bạn muốn sử dụng làm liên lạc khẩn cấp.

Liên lạc khẩn cấp phải có ít nhất một số điện thoại mà nhân viên cấp cứu có thể gọi đến. Nếu
thiết bị của bạn được khóa bằng chức năng khóa màn hình an toàn thì nhân viên cấp cứu chỉ
có thể thấy số điện thoại của liên lạc khẩn cấp, ngay cả khi bạn nhập các thông tin khác đó
trong ứng dụng Danh bạ.