Sony Xperia XA1 Dual SIM - Gmail™‎

background image

Gmail™

Nếu có tài khoản Google™, bạn có thể sử dụng ứng dụng Gmail™ để đọc và viết
email.

88

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

1

Xem danh sách tất cả các tài khoản Gmail và thư mục

2

Tìm kiếm email

3

Danh sách email

4

Viết email

Để tìm hiểu thêm về Gmail™

Khi ứng dụng Gmail đang mở, hãy nhấn vào , sau đó tìm và nhấn vào Trợ
giúp & phản hồi
.

89

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.