Sony Xperia XA1 Dual SIM - Thiết lập email

background image

Thiết lập email

Sử dụng ứng dụng email trên thiết bị để gửi và nhận email thông qua tài khoản email
của bạn. Bạn có thể có một hoặc vài tài khoản email cùng lúc, bao gồm tài khoản
Microsoft Exchange ActiveSync công ty.

Cách thiết lập tài khoản email

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào .

2

Tìm và nhấn vào Gửi email.

3

Làm theo hướng dẫn xuất hiện trên màn hình để hoàn tất thiết lập.

Đối với một số dịch vụ email, bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ email để biết
thông tin về cài đặt chi tiết cho tài khoản email.

Cách thêm tài khoản email phụ

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Gửi email.

3

Nhấn rồi nhấn Cài đặt > Thêm tài khoản.

4

Làm theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu cài đặt cho tài khoản email không
được tự động tải về, hãy hoàn tất việc cài đặt theo cách thủ công.

5

Khi bạn đã hoàn tất, nhấn TIẾP THEO.