Sony Xperia XA1 Dual SIM - Thông tin pháp lý

background image

Thông tin pháp lý

Sony G3112/G3116

Hướng dẫn sử dụng này được Sony Mobile Communications Inc. hoặc công ty chi nhánh tại địa phương xuất
bản mà không có bất kỳ bảo đảm nào. Những sửa đổi đối với Hướng dẫn sử dụng này do lỗi in ấn, thông tin
hiện tại không chính xác hoặc do những cải tiến về chương trình và/hoặc thiết bị có thể được Sony Mobile
Communications Inc. thực hiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Tuy nhiên, những sửa đổi như vậy sẽ
được đưa vào các phiên bản mới của Hướng dẫn sử dụng này. Tất cả các hình minh họa chỉ nhằm mục đích
minh họa và có thể không mô tả chính xác thiết bị thực tế.
Tất cả các tên sản phẩm và tên công ty được đề cập trong tài liệu này là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng
ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi nhãn hiệu khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ
quyền nào không được cho phép rõ ràng trong tài liệu này đều được bảo lưu. Truy cập
www.sonymobile.com/us/legal/ để biết thêm thông tin.
Hướng dẫn sử dụng này có thể tham chiếu đến các dịch vụ hoặc ứng dụng do các bên thứ ba cung cấp. Việc
sử dụng các chương trình hoặc dịch vụ như vậy có thể cần phải đăng ký riêng với nhà cung cấp bên thứ ba đó
và phải tuân theo các điều khoản sử dụng bổ sung. Đối với các ứng dụng được truy cập trên hoặc thông qua
trang web của bên thứ ba, vui lòng xem trước các điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư được
áp dụng của trang web đó. Sony không bảo đảm tính khả dụng hoặc hiệu suất của bất kỳ trang web hoặc dịch
vụ nào được bên thứ ba cung cấp.
Thiết bị di động của bạn có khả năng tải về, lưu trữ và chuyển tiếp nội dung bổ sung, chẳng hạn như nhạc
chuông. Việc sử dụng nội dung này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm theo quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng
không giới hạn ở việc bị hạn chế theo luật bản quyền hiện hành. Bạn, chứ không phải Sony, chịu trách nhiệm
hoàn toàn về nội dung bổ sung mà bạn tải về hoặc gửi chuyển tiếp từ thiết bị di động của mình. Trước khi sử
dụng bất kỳ nội dung bổ sung nào, vui lòng xác nhận rằng ý định sử dụng của bạn đã được cấp phép hợp lệ
hoặc được cho phép. Sony không bảo đảm tính chính xác, nguyên vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ nội dung bổ
sung nào hay bất kỳ nội dung nào khác của bên thứ ba. Trong mọi trường hợp, Sony sẽ không chịu bất kỳ trách
nhiệm pháp lý nào về việc bạn sử dụng không đúng các nội dung bổ sung hoặc các nội dung khác của bên thứ
ba.
Truy cập www.sonymobile.com để biết thêm thông tin.

134

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Sản phẩm này được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ của Microsoft. Nghiêm cấm sử dụng hay phân phối công
nghệ bên ngoài sản phẩm này mà không có giấy phép của Microsoft.
Chủ sở hữu nội dung sử dụng công nghệ quản lý quyền hạn kỹ thuật số Windows Media (WMDRM) để bảo vệ
tài sản trí tuệ của họ, bao gồm cả bản quyền. Thiết bị này sử dụng phần mềm WMDRM để truy cập nội dung
được bảo vệ bởi WMDRM. Nếu phần mềm WMDRM không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể
yêu cầu Microsoft thu hồi khả năng sử dụng WMDRM của phần mềm để phát hoặc sao chép nội dung được
bảo vệ. Việc thu hồi không ảnh hưởng đến nội dung không được bảo vệ. Khi tải về các giấy phép cho nội dung
được bảo vệ, bạn đồng ý rằng Microsoft có thể bao gồm danh sách thu hồi cùng với giấy phép. Chủ sở hữu nội
dung có thể yêu cầu bạn nâng cấp WMDRM để truy cập nội dung của họ. Nếu từ chối nâng cấp, bạn sẽ không
truy cập được nội dung có yêu cầu nâng cấp.
Sản phẩm này được cấp phép dựa trên các giấy phép trong danh mục bằng sáng chế nghe nhìn MPEG-4 và
AVC dành cho khách hàng sử dụng cá nhân và phi thương mại để (i) mã hóa video theo tiêu chuẩn nghe nhìn
MPEG-4 ("video dạng MPEG-4") hoặc tiêu chuẩn AVC ("video dạng AVC") và/hoặc (ii) giải mã video dạng
MPEG-4 hoặc AVC đã được khách hàng mã hóa liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại và/hoặc
có được từ nhà cung cấp video được MPEG LA cấp phép cung cấp video dạng MPEG-4 và/hoặc AVC. Bất kỳ
mục đích sử dụng nào khác đều không được cấp phép hoặc được hàm ý cho phép. Thông tin bổ sung bao gồm
các thông tin có liên quan đến việc cấp phép và sử dụng nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi có thể
có được từ MPEG LA, L.L.C. Xem www.mpegla.com. Công nghệ giải mã âm thanh MPEG Layer-3 được cấp
phép bởi Fraunhofer IIS and Thomson.
SONY MOBILE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ SỰ MẤT MÁT, XÓA VÀ/HOẶC GHI ĐÈ
DỮ LIỆU NÀO ĐỐI VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN HOẶC CÁC TẬP TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN
(BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, DANH BẠ, BẢN NHẠC VÀ HÌNH ẢNH), PHÁT SINH TỪ BẤT KỲ
VIỆC CẬP NHẬT NÀO CHO THIẾT BỊ CỦA BẠN, BẰNG BẤT KỲ PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC MÔ TẢ
TRONG TÀI LIỆU HOẶC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, SONY MOBILE HOẶC
NHÀ CUNG CẤP CỦA SONY MOBILE SẼ KHÔNG CHỊU BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI
BẠN CHO BẤT KỲ VÀ MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN TỐ TỤNG (BẤT KỂ LÀ THEO HỢP
ĐỒNG HAY DO SƠ SUẤT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở SỰ BẤT CẨN HOẶC NGUYÊN NHÂN
KHÁC) VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN THỰC TẾ MÀ BẠN ĐÃ CHI TRẢ ĐỂ MUA THIẾT BỊ CỦA MÌNH.
© 2017 Sony Mobile Communications Inc.
Mọi quyền được bảo lưu.

135

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.