Sony Xperia XA1 Dual SIM - Hiển thị các tập tin trên một thiết bị khác bằng cách sử dụng Cast

background image

Hiển thị các tập tin trên một thiết bị khác bằng cách sử dụng
Cast

Bạn có thể đẩy các nội dung đa phương tiện từ thiết bị của mình sang một thiết bị
khác được kết nối vào cùng mạng Wi-Fi. Thiết bị nhận này phải có chức năng hoạt
động như là một thiết bị Dựng hình media kỹ thuật số (Digital Media Renderer - DMR)
và có thể phát các nội dung nhận được từ thiết bị của bạn. TV hoặc PC chạy
Windows® 7 trở lên là các ví dụ về thiết bị DMR.

Cách hiển thị ảnh hoặc video trên một thiết bị khách bằng cách sử dụng Cast

1

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác thiết bị khách DMR và thiết bị này
được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

2

Từ Màn hình chính, nhấn .

3

Tìm và nhấn Album.

4

Duyệt và mở ảnh hoặc video bạn muốn xem.

5

Vuốt xuống thanh trạng thái bằng hai ngón tay, sau đó nhấn và chọn thiết bị
mà bạn muốn chia sẻ nội dung.

6

Để ngừng chia sẻ ảnh hoặc video với thiết bị khách, hãy nhấn vào rồi chọn
Dừng truyền.

Bạn cũng có thể xem các thiết bị Google Cast được hiển thị trong danh sách khi nhấn

.

115

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách phát bản nhạc trên thiết bị khách bằng Cast

1

Đảm bảo rằng bạn đã thiết lập chính xác thiết bị khách DMR và thiết bị này
được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi như thiết bị của bạn.

2

Từ Màn hình chính, nhấn , rồi tìm và nhấn .

3

Chọn một loại nhạc và duyệt đến bản nhạc bạn muốn chia sẻ, sau đó nhấn vào
bản nhạc đó.

4

Nhấn vào và chọn thiết bị khách để chia sẻ nội dung của bạn. Bản nhạc sẽ
bắt đầu phát trên thiết bị mà bạn chọn.

5

Để ngắt kết nối khỏi thiết bị khách, nhấn vào sau đó chọn Dừng truyền.

Bạn cũng có thể xem các thiết bị Google Cast được hiển thị trong danh sách khi nhấn

.