Sony Xperia XA1 Dual SIM - Đồng hồ

background image

Đồng hồ

Bạn có thể đặt một hoặc nhiều báo thức và sử dụng bất kỳ tập tin âm thanh nào được
lưu trên thiết bị của bạn làm âm báo thức. Báo thức sẽ không kêu nếu thiết bị của bạn
bị tắt.
Định dạng thời gian báo thức được hiển thị giống với định dạng mà bạn chọn cho cài
đặt thời gian chung, chẳng hạn như 12 giờ hoặc 24 giờ.

1

Truy cập tab báo thức

2

Truy cập tab đồng hồ thế giới

126

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

3

Truy cập tab đồng hồ bấm giờ

4

Truy cập tab hẹn giờ

5

Xem tùy chọn cho tab hiện tại

6

Mở cài đặt ngày và giờ

7

Bật hoặc tắt báo thức

8

Thêm báo thức mới

Cách đặt báo thức mới

1

Từ Màn hình chủ, nhấn .

2

Tìm và nhấn Đồng hồ.

3

Nhấn .

4

Nhấn Thời gian và chọn giá trị mong muốn.

5

Nhấn OK.

6

Sửa các cài đặt báo thức khác nếu muốn.

7

Nhấn LƯU.

Cách báo lại báo thức khi đang kêu

Nhấn BÁO LẠI.

Cách tắt báo thức khi báo thức kêu

Kéo sang phải.

Để tắt báo thức đang kêu, bạn có thể kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng Thông báo, sau
đó nhấn .

Cách sửa báo thức hiện có

1

Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.

2

Thực hiện các thay đổi bạn muốn.

3

Nhấn LƯU.

Cách bật hoặc tắt báo thức

Tìm và nhấn vào Đồng hồ, sau đó nhấn vào thanh trượt của báo thức mà bạn
muốn bật hoặc tắt.

Cách xóa báo thức

1

Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó chạm và giữ báo thức mà bạn muốn xóa.

2

Nhấn Xóa báo thức rồi nhấn .

Cách đặt nhạc chuông cho báo thức

1

Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.

2

Nhấn Âm báo thức và chọn một tùy chọn hoặc nhấn và chọn một tập tin
nhạc.

3

Nhấn XONG rồi nhấn LƯU.

Để biết thêm thông tin về cách điều chỉnh âm lượng báo thức, hãy xem Cài đặt âm lượng trên
trang 58.

Cách điều chỉnh mức âm lượng cho báo thức

1

Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.

2

Kéo thanh trượt âm lượng bên dưới Âm lượng báo thức đến vị trí mong
muốn.

3

Nhấn LƯU.

127

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách đặt báo thức lặp lại

1

Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.

2

Nhấn Lặp lại.

3

Đánh dấu chọn các hộp kiểm cho những ngày có liên quan, sau đó nhấn OK.

4

Nhấn LƯU.

Cách kích hoạt chức năng rung cho báo thức

1

Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó nhấn vào báo thức mà bạn muốn sửa.

2

Nhấn vào thanh trượt Rung để bật hoặc tắt chức năng này.

3

Nhấn LƯU.

Cách đặt hoạt động cho các phím bên

1

Tìm và nhấn Đồng hồ, sau đó chọn báo thức mà bạn muốn sửa.

2

Nhấn Thao tác với phím bên, sau đó chọn hoạt động mong muốn của các
phím bên khi chúng được bấm trong khi báo thức.

3

Nhấn LƯU.

128

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.