Sony Xperia XA1 Dual SIM - Lịch

background image

Lịch

Sử dụng ứng dụng Lịch để quản lý thời gian biểu của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập và
đồng bộ hóa thiết bị của mình với một hoặc nhiều tài khoản trực tuyến có lịch, chẳng
hạn như tài khoản Google™ thì các sự kiện trên lịch từ những tài khoản này cũng sẽ
xuất hiện trong ứng dụng Lịch. Bạn có thể chọn những lịch mình muốn tích hợp vào
chế độ xem Lịch kết hợp.
Khi đến giờ cuộc hẹn, thiết bị sẽ phát âm báo để nhắc bạn.

1

Truy cập cài đặt, chọn một kiểu xem và các lịch bạn muốn xem

2

Truy cập thông tin tổng quan về tháng hiện tại

3

Quay lại ngày hiện tại

4

Truy cập các tùy chọn khác

5

Cuộn lên hoặc xuống để xem nội dung

6

Thêm sự kiện lịch

Đê tìm hiểu thêm về Lịch

Khi ứng dụng Lịch đang mở, hãy nhấn vào , sau đó tìm và nhấn vào Trợ giúp
& phản hồi
.