Sony Xperia XA1 Dual SIM - Sắp xếp tin nhắn

background image

Sắp xếp tin nhắn

Cách xóa một tin nhắn

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn vào cuộc trò chuyện chứa tin nhắn mà bạn muốn xóa.

3

Chạm và giữ tin nhắn muốn xóa, sau đó nhấn Xóa tin nhắn > XÓA.

Cách xóa cuộc trò chuyện

1

Từ Màn hình chính, nhấn , rồi tìm và nhấn .

2

Nhấn , rồi nhấn Xóa cuộc trò chuyện.

3

Đánh dấu các hộp kiểm cho các cuộc trò chuyện mà bạn muốn xóa, sau đó
nhấn > XÓA.

Cách đánh dấu sao tin nhắn

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào .

2

Nhấn vào cuộc trò chuyện bạn muốn mở.

3

Chạm và giữ vào tin nhắn bạn muốn đánh dấu sao, sau đó nhấn vào Thêm
sao
.

4

Để bỏ dấu sao của tin nhắn, hãy chạm và giữ tin nhắn được đánh dấu sao, sau
đó nhấn vào Xóa sao.

Cách xem tin nhắn được đánh dấu sao

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào .

2

Nhấn vào rồi nhấn Thư được đánh dấu sao.

3

Tất cả các tin nhắn được đánh dấu sao sẽ hiển thị trong danh sách.

Cách tìm kiếm tin nhắn

1

Từ Màn hình chính của bạn, nhấn vào sau đó tìm và nhấn vào .

2

Nhấn vào .

3

Nhập các từ khóa tìm kiếm của bạn. Các kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị trong
danh sách.

84

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.