Sony Xperia XA1 Dual SIM - Phím tắt và thư mục

background image

Phím tắt và thư mục

Sử dụng phím tắt và thư mục để quản lý ứng dụng và giữ cho Màn hình chủ gọn
gàng.

1

Truy cập ứng dụng bằng phím tắt

2

Truy cập thư mục chứa các ứng dụng.

Cách thêm lối tắt ứng dụng vào Màn hình chủ

1

Chạm và giữ một vùng trống trên Màn hình chính của bạn.

2

Trong menu tùy chỉnh, nhấn vào Tiện ích > Phím tắt.

3

Cuộn qua danh sách chọn một ứng dụng. Ứng dụng đã chọn sẽ được thêm vào
Màn hình chính.

Cách di chuyển mục trên Màn hình chủ

Chạm và giữ một mục đến khi thiết bị rung, sau đó kéo mục đó vào vị trí mới.

Cách xóa một mục khỏi Màn hình chủ

Chạm và giữ một mục cho đến khi thiết bị rung, sau đó kéo mục đó vào Xóa
khỏi màn hình chính
ở trên đầu màn hình.

29

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách tạo thư mục trên Màn hình chủ

Chạm và giữ một biểu tượng ứng dụng hoặc lối tắt cho đến khi thiết bị rung,
sau đó kéo và thả lên một biểu tượng ứng dụng hoặc lối tắt khác.

Cách thêm mục vào thư mục trên Màn hình chủ

Chạm và giữ một mục đến khi nó phóng to lên và thiết bị rung nhẹ, sau đó kéo
mục đó vào thư mục.

Cách đổi tên thư mục trên Màn hình chủ

1

Nhấn vào thư mục để mở.

2

Nhấn vào thanh tựa đề của thư mục để hiển thị trường Tên thư mục.

3

Nhập tên thư mục mới và nhấn XONG.